Polityka prywatności i pliki cookie

Polityka Prywatności

Polityka prywatności w zakresie ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych ("rozporządzenie") będzie miało zastosowanie we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Celem rozporządzenia jest zapewnienie jednolitych i spójnych ram prawnych w całej Unii Europejskiej, co nie powinno wymagać dalszych środków wykonawczych na szczeblu krajowym.

Firma QUADRO PHARM SP. Z O.O., z siedzibą w Polsce, (01-171 Warszawa, ul. MŁYNARSKA 42/115) ,NIP: (PL 527-292-81-50), REGON: (386172822), jest odpowiedzialna za prowadzenie strony internetowej www.quadropharm.pl.

Niniejsza strona jest dedykowana wyłącznie użytkownikom powyżej 16 roku życia.

W celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z rozporządzenia oraz biorąc pod uwagę fakt, że ochrona danych osobowych jest dla nas kwestią o zasadniczym i ciągłym znaczeniu, stworzyliśmy niniejszy dokument, który opisuje kategorie danych osobowych, które gromadzimy, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, cel i podstawy przetwarzania danych, czas trwania przetwarzania, miejsce przechowywania danych oraz osobę, której dane te udostępniamy, a także prawa użytkownika jako podmiotu danych, przy czym aspekty te są wdrażane w celu zapewnienia ochrony podstawowych praw i wolności użytkownika, a w szczególności jego prawa w odniesieniu do bezpieczeństwa danych osobowych.

DEFINICJE

dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jednego czynnika charakterystycznego dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej;
przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób zautomatyzowany czy też nie, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
administrator danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych; w przypadku gdy cele i środki takiego przetwarzania określa prawo Unii lub państwa członkowskiego, administrator danych lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego;
przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora;

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, sprawiedliwy i przejrzysty, wyłącznie w celach, na które zwrócili Państwo uwagę.

FIRMA, jako Kontroler, przetwarza dane osobowe w sposób, który zapewnia właściwe bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem, utratą, przypadkowym zniszczeniem lub uszkodzeniem, poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.


DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY. CEL. PODSTAWY. CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA.

Gromadzimy od Państwa tylko te dane osobowe, które są niezbędne, aby umożliwić Państwu dostęp do naszej strony internetowej, przetwarzanie Państwa zamówień, dostęp do naszych produktów oraz informowanie Państwa o naszych produktach, usługach i ofertach (marketing bezpośredni), w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa lub za Państwa zgodą.

Z reguły przetwarzamy następujące dane na Państwa temat:

 • Pełna nazwa, imię i nazwisko
 • Adres kontaktowy i adres dostawy
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Adres IP

Każda kategoria danych jest gromadzona do konkretnych, jednoznacznych i legalnych celów, nie będzie następnie przetwarzana w sposób niezgodny z tymi celami i będzie przetwarzana tylko tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji celów przetwarzania.

W celu zachowania zasady przejrzystości w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, poniżej przedstawiamy sposób, cele i podstawy prawne (podstawa prawna) naszych działań związanych z przetwarzaniem danych.


UTWORZENIE KONTA

Kiedy tworzysz konto użytkownika na naszej stronie internetowej www.quadropharm.pl, prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail i adresu IP.

Takie dane osobowe są nam potrzebne do celów przed zawarciem umowy sprzedaży, w celu umożliwienia Państwu dostępu do naszych produktów i złożenia zamówienia, przy czym podstawę takiego przetwarzania stanowią zobowiązania umowne. O ile użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych, FIRMA nie będzie w stanie zrealizować i dostarczyć zamówienia.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres istnienia konta, aż do jego usunięcia, ale nie dłużej niż 3 lata od ostatniej daty logowania lub ostatniego zamówienia. Powiadomimy Cię o tym przed zamknięciem konta klienta i usunięciem wszystkich związanych z nim danych. Jeśli złożysz zamówienie po utworzeniu konta, Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 lat od daty ostatniego zamówienia; jest to okres przedawnienia.


SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Po wypełnieniu i wypełnieniu formularza zamówienia, prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu kontaktowego, adresu dostawy, numeru telefonu, adresu e-mail i adresu IP.

Takie dane osobowe są nam potrzebne do celów umownych, do realizacji Państwa zamówień, dostarczenia produktów pod wskazany adres, wypełnienia naszych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do produktów lub umożliwienia Państwu zwrotu produktów. Podstawę takiego przetwarzania stanowią zobowiązania umowne stron, określone w Warunkach Handlowych. O ile użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych, FIRMA nie będzie w stanie zrealizować i dostarczyć zamówienia.

Ponadto, potrzebujemy Państwa danych osobowych w celu wypełnienia i zapłacenia faktur w związku z dostarczonymi Państwu produktami. Państwa dane dotyczące płatności online nie będą dostępne ani przechowywane przez FIRMĘ, lecz wyłącznie przez dostawcę elektronicznych usług płatniczych lub inny podmiot uprawniony do przechowywania danych identyfikacyjnych karty, o której tożsamości zostaną Państwo powiadomieni przed włożeniem danych karty w celu dokonania płatności online. Jedynymi danymi dotyczącymi płatności, które będziemy przechowywać, są dane dotyczące daty rozpoczęcia lub zakończenia transakcji oraz statusu płatności. Z zastrzeżeniem wymogów prawnych, Państwa dane osobowe wymagane do wystawienia dokumentów płatniczych zostaną przekazane naszym dostawcom usług informatycznych i wykorzystane w celu złożenia wymaganych zeznań podatkowych i księgowych w urzędzie skarbowym.

Państwa dane będą przechowywane przez cały okres trwania współpracy oraz przez okres 3 lat od daty ostatniego zamówienia; jest to okres przedawnienia.

Abyśmy mogli terminowo i właściwie wywiązać się z naszych zobowiązań, Państwa dane osobowe zostaną udostępnione naszym wiarygodnym i starannie dobranym partnerom biznesowym:

 • dostawca zewnętrznych usług przechowywania danych serwerowych;
 • dostawcy usług księgowych;
 • dostawcy usług w zakresie komunikacji i korespondencji elektronicznej;
 • dostawca usług komunikacji mobilnej, dzięki któremu pozostajemy w kontakcie z Państwem;
 • uzgodnionych firm spedycyjnych;
 • procesory płatności online.


NEWSLETTER - MARKETING BEZPOŚREDNI

Subskrypcja i rezygnacja z subskrypcji biuletynu Quadro Pharm jest bezpłatna, fakultatywna i oparta wyłącznie na Państwa zgodzie. Newsletter jest formą okresowego powiadamiania wyłącznie kanałami elektronicznymi (e-mail, SMS), w odniesieniu do Towarów, Usług i Promocji Sprzedawcy dostępnych w określonym czasie, ale bez zobowiązania ze strony Sprzedawcy w odniesieniu do treści informacyjnej takiego Newslettera.

Dla celów usług marketingowych, danymi, które od Państwa zbieramy, są Państwa adres e-mail, numer telefonu i pełne imię i nazwisko. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu informowania Państwa o naszych produktach, usługach i ofertach. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, a czas trwania takiego przetwarzania jest równoznaczny z całym istnieniem zgody.

Zgodę można w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość e-mail na adres (wstaw adres email) lub korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji w otrzymanej od nas wiadomości e-mail, co powoduje zaprzestanie przetwarzania danych. Wycofanie Państwa zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przeprowadzonego przed takim wycofaniem.


CIASTECZKA (COOKIES)

Strona internetowa www.quadropharm.pl wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na dysku twardym użytkownika i zawierają informacje o danym użytkowniku. Korzystanie z plików cookie jest korzystne dla odwiedzających stronę internetową, ponieważ pozwala na przechowywanie lub pewne opcje nawigacyjne, takie jak język wyświetlania, zastosowane filtry, nazwa użytkownika i hasło, zapewniając w ten sposób łatwiejszy dostęp do zawartości strony internetowej. Odmowa przyjęcia plików cookie nie oznacza, że użytkownik nie ma prawa dostępu do strony internetowej lub czytania jej treści. Dzięki zastosowaniu plików cookie, właściciele stron internetowych mogą monitorować i grupować zainteresowania użytkowników wokół określonych stref stron internetowych lub aplikacji, zwiększając w ten sposób komfort użytkowania i tworząc odpowiednie treści. Niektórzy z naszych partnerów biznesowych używają plików cookie na naszej stronie internetowej (do celów reklamowych). Nie mamy jednak dostępu do takich plików cookie i nie możemy ich kontrolować.

Pliki cookie umożliwiają nam zapisanie adresu e-mail użytkownika, dzięki czemu jest on automatycznie rozpoznawany i logowany przy następnej wizycie.

Ale możesz również uzyskać dostęp do naszej strony internetowej bez akceptacji plików cookie.

Jeśli nie chcesz, aby Twój komputer został rozpoznany, możesz zablokować zapisywanie plików cookie na dysku twardym, konfigurując przeglądarkę internetową tak, aby wyłączyć pliki cookie. Szczegółowe instrukcje dotyczące plików cookie można znaleźć na stronie pomocy technicznej przeglądarki. Jeśli nie zaakceptujesz plików cookie, może to spowodować ograniczenia funkcjonalne związane z naszą ofertą.


LINKI

Ta strona zawiera linki do innych stron internetowych. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za swoją politykę prywatności. Zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z warunkami prawnymi i innymi informacjami dotyczącymi gromadzenia danych osobowych. Standardy opisane tutaj mają zastosowanie wyłącznie do informacji zebranych na tej stronie internetowej.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych zawierających wtyczki, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiednich dostawców. Zawartość wtyczki jest przekazywana z danego dostawcy do Państwa przeglądarki i umieszczana na stronie internetowej. Poprzez integrację wtyczek dostawca zostaje poinformowany, że przeglądarka użytkownika uzyskała dostęp do naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy posiadasz profil w danej sieci społecznościowej, czy właśnie się zalogowałeś.

Jeśli jesteś już zalogowany, sieć społecznościowa może przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego profilu. Na przykład, jeśli korzystasz z wtyczek i klikniesz przycisk "Lubię to" lub skomentujesz to na Facebooku, związane z tym informacje zostaną przesłane bezpośrednio do danego dostawcy i zapisane.

Dalsze szczegóły dotyczące celu i ilości zebranych danych, dalszego wykorzystania i przetwarzania tych danych przez danego dostawcę, Państwa praw i ustawień prywatności są dostępne w wytycznych dotyczących ochrony danych danego dostawcy.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem. Zapewniamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z zasadami rozporządzenia, w sposób zapewniający właściwe bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem, utratą, przypadkowym zniszczeniem lub uszkodzeniem, poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz poprzez zastosowanie odpowiedniej polityki wewnętrznej w zakresie ochrony danych.

Niniejsza strona internetowa stosuje wszystkie środki bezpieczeństwa wymagane do ochrony danych osobowych naszych użytkowników. Dane osobowe wprowadzone na naszej stronie internetowej będą chronione zarówno w trybie offline, jak i online. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem bezpiecznych stron przy użyciu szyfrowania SSL i wyświetlania ikony kłódki u dołu okna przeglądarki Microsoft Internet Explorer.


PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI, JAKO PODMIOT DANYCH

Celem rozporządzenia 679/2016 jest zapewnienie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do ich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

W celu zapewnienia ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do korzystania z któregokolwiek z poniższych praw:

 • prawo dostępu: mogą Państwo zwrócić się o informacje dotyczące kategorii przetwarzanych danych osobowych, celów przetwarzania, odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanego okresu przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteriów stosowanych do określenia tego okresu, istnienia automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 • prawo do sprostowania: w przypadku wystąpienia błędów dotyczących Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do uzyskania ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. O takim sprostowaniu powiadomimy każdego odbiorcę, któremu dane osobowe zostały ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnie dużego wysiłku.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych: mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach: zakwestionowali Państwo poprawność danych osobowych, przez okres umożliwiający nam weryfikację poprawności danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; niżej podpisane przedsiębiorstwo nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez Państwa w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu do czasu zweryfikowania, czy uzasadnione podstawy administratora danych uchylają Państwa.
 • prawo do usunięcia danych osobowych: mogą Państwo wnioskować o usunięcie Państwa danych osobowych, jeżeli: nie są one już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób; wycofują Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i w przypadku gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania; sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw prawnych do przetwarzania; dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego; dane osobowe zostały zgromadzone w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego.
 • prawo do przenoszenia danych: mogą Państwo wnioskować o przekazanie danych osobowych innemu administratorowi danych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się za Państwa zgodą, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • prawo do sprzeciwu: mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w którym to przypadku Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
  prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Z tych praw można skorzystać, wysyłając prośbę do FIRMY, jako kontrolera danych, w siedzibie firmy lub na adres e-mail (bok@quadropharm.pl), lub korzystając z opcji dostępnych na naszej stronie internetowej (link do eksportu i usunięcia).

Jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo złożyć skargę do Krajowego Urzędu Nadzoru Przetwarzania Danych Osobowych.


DANE KONTAKTOWE

Niniejsza Polityka jest uzupełniona innymi szczegółowymi politykami FIRMY i Warunkami dostępnymi na naszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany w postanowieniach niniejszej polityki będą zgłaszane użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zapewnienia, że są oni stale aktualizowane w odniesieniu do informacji, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, ujawniamy je. Użytkownicy mogą wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na wykorzystanie informacji do innych celów. Będziemy wykorzystywać informacje zgodnie z polityką, na podstawie której zostały zebrane..

To powiadomienie jest ograniczone do naszej strony internetowej i nie jest ważne dla stron internetowych kontrolerów stron trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej strony internetowej. Nie mamy kontroli nad przetwarzaniem danych przez takich administratorów zewnętrznych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych stron internetowych.


Jakie informacje zbieramy?

Możemy zbierać następujące informacje:

 • nazwa
 • dane kontaktowe, w tym adres e-mail
 • informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania
 • inne informacje istotne z punktu widzenia ankiet i/lub ofert klientów

Wyczerpująca lista plików cookie, które gromadzimy, znajduje się w sekcji Lista plików coockie, które gromadzimy. 

Co robimy z gromadzonymi informacjami?

Potrzebujemy tych informacji, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić Ci lepszą obsługę, w szczególności z następujących powodów:

 • Prowadzenie wewnętrznej ewidencji.
 • Możemy wykorzystać te informacje w celu ulepszenia naszych produktów i usług.
 • Możemy okresowo wysyłać promocyjne wiadomości e-mail dotyczące nowych produktów, ofert specjalnych lub innych informacji, które naszym zdaniem mogą okazać się interesujące, korzystając z podanego adresu e-mail.
 • Od czasu do czasu możemy również wykorzystać informacje o użytkowniku do skontaktowania się z nim w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Możemy skontaktować się z Tobą przez e-mail, telefon, faks lub pocztę.
 • Możemy wykorzystać te informacje w celu dostosowania strony internetowej do Państwa zainteresowań.


Bezpieczeństwo

Zobowiązujemy się do zapewnienia, że Twoje informacje są bezpieczne. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu zabezpieczenia i zabezpieczenia informacji, które gromadzimy online.


Jak używamy plików cookie

Plik cookie jest małym plikiem, który prosi o pozwolenie na umieszczenie go na dysku twardym komputera. Po wyrażeniu zgody, plik jest dodawany, a plik cookie pomaga analizować ruch w sieci lub informuje użytkownika, kiedy odwiedza daną witrynę. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom internetowym reagowanie na Ciebie jako osobę fizyczną. Aplikacja internetowa może dostosować swoje działania do Twoich potrzeb, upodobań i niechęci poprzez gromadzenie i zapamiętywanie informacji o Twoich preferencjach.
Używamy plików cookie rejestru ruchu w celu określenia, które strony są używane. Pomaga nam to analizować dane dotyczące ruchu na stronach internetowych i ulepszać naszą stronę internetową, aby dostosować ją do potrzeb klienta. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do celów analizy statystycznej, a następnie są one usuwane z systemu.
Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie pomagają nam zapewnić Państwu lepszą stronę internetową, umożliwiając nam monitorowanie, które strony są dla Państwa użyteczne, a które nie. Plik cookie w żaden sposób nie daje nam dostępu do komputera użytkownika ani żadnych informacji na jego temat, innych niż dane, które użytkownik zdecyduje się nam udostępnić. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, jeśli wolisz. Może to uniemożliwić pełne wykorzystanie strony internetowej.


Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych będących przedmiotem zainteresowania. Jednakże, po wykorzystaniu tych linków do opuszczenia naszej strony internetowej, należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tą inną stroną internetową. W związku z tym nie możemy być odpowiedzialni za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które podajesz podczas odwiedzania takich stron, a takie strony nie są regulowane przez niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności mającą zastosowanie do danej strony internetowej.


Kontrola danych osobowych użytkownika

Użytkownik może ograniczyć zbieranie lub wykorzystywanie swoich danych osobowych w następujący sposób:

 • za każdym razem, gdy zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza na stronie internetowej, poszukaj pola, które możesz kliknąć, aby wskazać, że nie chcesz, aby informacje te były wykorzystywane przez kogokolwiek do celów marketingu bezpośredniego.
 • jeśli wcześniej wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili zmienić zdanie, pisząc do nas lub wysyłając e-mail na adres (wstaw adres email).

Nie sprzedajemy, nie rozpowszechniamy ani nie dzierżawimy Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że mamy Państwa zgodę lub jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do wysyłania Państwu informacji promocyjnych o osobach trzecich, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, jeśli powiedzą nam Państwo, że sobie tego życzą.
Użytkownik może poprosić o podanie danych osobowych, które przechowujemy na jego temat zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 roku. Niewielka opłata może być wymagana.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać kopię przechowywanych na Państwa temat informacji, prosimy o kontakt na adres (wpisz adres)
Jeśli uważacie Państwo, że posiadane przez nas informacje na Państwa temat są niepoprawne lub niekompletne, prosimy o jak najszybsze wysłanie do nas wiadomości e-mail na powyższy adres. Niezwłocznie poprawimy wszelkie informacje, które okażą się niepoprawne.


Lista plików cookie, które zbieramy

Poniższa tabela zawiera listę gromadzonych przez nas plików cookie oraz informacje, które przechowują.

azwa COOKIE

Opis COOKIE

CART

Związane z Twoim koszykiem zakupowym.

CATEGORY_INFO

Przechowuje informacje o kategorii na stronie, co pozwala na szybsze wyświetlanie stron.

COMPARE

Pozycje, które masz na liście „Porównaj produkty”.

CURRENCY

Twoja preferowana waluta

CUSTOMER

Zaszyfrowana wersja identyfikatora klienta w sklepie.

CUSTOMER_AUTH

Wskaźnik, jeśli jesteś aktualnie zalogowany do sklepu.

CUSTOMER_INFO

Zaszyfrowana wersja grupy klientów, do której należysz.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Przechowuje identyfikator segmentu klienta.

EXTERNAL_NO_CACHE

Znacznik, który wskazuje, czy buforowanie jest wyłączone czy nie.

FRONTEND

Twoje ID sesji na serwerze.

GUEST-VIEW

Umożliwia gościom edycję ich zamówień.

LAST_CATEGORY

Ostatnia kategoria, którą odwiedziłeś.

LAST_PRODUCT

Najnowszy produkt, który oglądałeś

NEWMESSAGE

Wskazuje, czy otrzymano nową wiadomość.

NO_CACHE

Wskazuje, czy można używać pamięci podręcznej.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Link do informacji o Twoim koszyku i historii przeglądania, jeśli zapytałeś o stronę.

POLL

Identyfikator wszystkich ankiet, w których ostatnio głosowałeś.

POLLN

Informacje o tym, na jakie sondaże głosowałeś.

RECENTLYCOMPARED

Pozycje, które zostały ostatnio porównane.

STF

Informacje o produktach, które wysłałeś e-mailem do przyjaciół.

STORE

Widok sklepu lub język, który wybrałeś.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Wskazuje, czy klient może używać plików cookie.

VIEWED_PRODUCT_IDS

Produkty, które ostatnio oglądałeś.

WISHLIST

Zaszyfrowana lista produktów dodanych do Twojej listy życzeń.

WISHLIST_CNT

Liczba pozycji na liście życzeń.

 

 

Copyright © 2021 Quadropharm.pl, wszystkie prawa zastrzeżone.